increase Font
decrease Font
reset Font
page style Back/White
page style White/Back
page style Standard
ΕΣΠΑ 2014-2020
ENIΣΧΥΣΗ COVID-19 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Προγράμματα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης - Υπομέτρο 4.1: Στήριξη για Επενδύσεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε την πρόσκληση των Δράσεων «4.1.1 – Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλλουν στην Ανταγωνιστικότητα της Εκμετάλλευσης» και «4.1.3 – Υλοποίηση Επενδύσεων που Συμβάλλουν στη Χρήση ΑΠΕ καθώς και στην Προστασία του Περιβάλλοντος», συνολικού Προϋπολογισμού 316.000.000 €. Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας το Σύνολο των Πιστώσεων και για τις δύο Δράσεις είναι 30.883.853 €. Συγκεκριμένα για την Δράση 4.1.1 είναι 28.846.887 € και για την Δράση 4.1.3 είναι 2.036.966 €.

Στόχος των Σχεδίων Βελτίωσης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και ο περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της στήριξης υλοποίησης σχετικών επενδύσεων.

 

Δικαιούχοι

Συγκεκριμένα, σχετικά με τις δύο ακόλουθες Δράσεις του Υπομέτρου 4.1 :

4.1.1: Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλλουν στην Ανταγωνιστικότητα της Εκμετάλλευσης

4.1.3: Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλλουν στη Χρήση ΑΠΕ καθώς και στην Προστασία του Περιβάλλοντος

 

Δικαιούχοι των δράσεων μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις:

 

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.
 • Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.
 • Επιπρόσθετα για την Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.

 

Τα νομικά πρόσωπα πρέπει:

 • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης του ενδιαφέροντος.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 • Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2028. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί / ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.
 • Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
 • Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 τα υποψήφια νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι συλλογικά σχήματα, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ πρέπει:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο μητρώο το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως κοινός νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος.
 • Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου.
 • Να εμφανίζουν τις 3 προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής και μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των €30.000. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιμα.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.

 

Προϋπολογισμός & ποσοστό χρηματοδότησης

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες από το διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής υπό προϋποθέσεις.

Το εύρος προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων ανά Δράση διαμορφώνεται ως εξής:

4.1.1

Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων, ο προϋπολογισμός δύναται να είναι έως 300.000€, και υπό προϋποθέσεις έως 500.000€.

Για συλλογικές επενδύσεις, ο προϋπολογισμός δύναται να είναι έως 500.000€ και υπό προϋποθέσεις έως 1.000.000€.

4.1.3

Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων, προϋπολογισμός δύναται να είναι έως 150.000€, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000€ υπό προϋποθέσεις.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες στις εξής κατηγορίες:

Δράση 4.1.1

 • Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. Ενδεικτικά ενισχύονται σταβλικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις (π.χ. χώρος εξαγωγής του μελιού), εγκαταστάσεις για προετοιμασία των προϊόντων για πρώτη πώληση, αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι, θερμοκήπια και δικτυοκήπια, περιφράξεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής, εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας, κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που είναι απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της γεωργική εκμετάλλευσης και δε συμπεριλαμβάνεται στις δαπάνες των λοιπών κατηγοριών της Δράσης 4.1.1
 • Αγορά , μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά καινούριου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δε γίνεται με τη χρήση σπόρου
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών
 • Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργική εκμετάλλευσης, εξοπλισμού και επικοινωνιών και γραφείου
 • Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δράση 4.1.3

Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα
 • Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική ενέργεια – γεωεναλλάκτες, υδρογεώτρηση)
 • Ανεμογεννήτριες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες
 • Αντλίες θερμότητας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες
 • Καυστήρες βιομάζας
 • Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης (όπως βοηθητικοί χώροι, κατασκευή τοποθέτησης διαχωριστήρα κ.λπ.)
 • Δεξαμενές (όπως ομογενοποίησης, αερόβιος αντιδραστήρας, αναερόβιος αντιδραστήρας κ.λπ.)
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης (όπως διαχωριστήρας, εξοπλισμός βιοαερίου, εξοπλισμός κομποστοποίησης κ.λπ.)
 • Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.
 • Γενικές Δαπάνες όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

 

Προθεσμία και διάρκεια έργου

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως 2/4/2018 στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις δράσεις της παρούσας πρόσκλησης, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΠΣΚΕ και οριστικοποιούν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης λαμβάνοντας ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής του αιτήματος τους. Σε δεύτερο στάδιο, έπειτα από ανακοίνωση της ΕΥΕ ΠΑΑ, οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Η προθεσμία υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων ορίζεται στα 3 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

 

Για να διαβάσετε την Απόφαση όπως αυτή δημοσιεύτηκε πατήστε ΕΔΩ.